Čo je technická kontrola?

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje:

 • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla
 • brzdová sústava
 • riadenie
 • nápravy
 • kolesá
 • pruženie
 • hriadele a kĺby
 • rám a karoséria
 • osvetlenie a svetelná signalizácia
 • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky
 • zaťaženie životného prostredia
 • predpísaná a zvláštna výbava
 • Na technickú kontrolu budete potrebovať:
 • Osvedčenie o evidencii vozidla (OEV)

 

V prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla (OEV) a technický preukaz vozidla, treba predložiť OEV aj technický preukaz.

Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu
Ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom.

Druhy technických kontrol

Základným druhom technickej kontroly je technická kontrola pravidelná. Technické kontroly sa členia na:

 • technickú kontrolu pravidelnú
 • technickú kontrolu zvláštnu
 • technickú kontrolu administratívnu
 • opakovanú technickú kontrolu

Každý typ technickej kontroly možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla v ktorejkoľvek stanici technickej kontroly, ktorá je oprávnená na jej vykonanie. Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s určenou povinnou výbavou. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované.

Technická kontrola sa nevykoná, ak

 • nemožno naštartovať motor
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií
 • vozidlo má poruchu na plynovom zariadení

V prípade technickej kontroly pravidelnej prevádzkovateľ alebo vodič vozidla predkladá: osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná tak, že došlo k prestavbe vozidla, platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha.
Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa vozidla, alebo vodiča vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje (nie je to však povinnosťou skúšobného technika).

Technické kontroly pravidelné

Tejto technickej kontrole podlieha vozidlo:

 • kategórie L1e a L2e v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách
 • kategórie L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1 a O2 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
 • kategórie M2, N2, N3, O3 a O4 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
 • kategórie M3 po prvom prihlásení do evidencie periodicky v jednoročných lehotách, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách
 • kategórie M, N a O používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v
 • lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
 • kategórie T a R v lehote dvoch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
 • kategórie L, M, N, O, T a R používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.
Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Hodnotenie technického stavu vozidla

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia technického stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek je vozidlo :

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách je oprávnená osoba technickej kontroly a poverená technická služba technickej kontroly vozidiel povinná evidovať v automatizovanom informačnom systéme.

Doklad o vykonaní technickej kontroly

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a administratívnej, je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla, Osvedčenie o technickej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka. Dokladom o technickej kontrole zvláštnej je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla. Dokladom o vykonaní opakovanej technickej kontroly je vyznačený doklad podľa predchádzajúcich odsekov. Vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie stanovených podmienok o vykonaní technickej kontroly. Ak sa pri kontrole technického stavu vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly.